Հեռախոս. 010 55 10 77
Էլեկտրոնային փոստ. alphasecurities@mail.ru
Մեր հասցենՄեր կոլեկտիվըԿապնվեք մեզ հետԹափուր աշխատատեղՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՀարգելի Հաճախորդներ

Մեր կոլեկտիվը

Լուսանկարներ արխիվից

Կարդալ...

ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱԼՖԱՍԵՔՅՈՒՐԻԹԻԶ ՍՊԸ-ն իր պոտենցիալ հաճախորդներին առաջարկում է պետական գանձապետական պարտատոմսերի առքուվաճառք տվյալ օրվա դրությամբ Ընկերության կողմից սահմանված գնանշումներով, ինչպես նաև հակադարձ ռեպո գործարքների իրականացում շուկայում գործող ռեպո տոկոսադրույքներով:

Կարդալ...

Հարգելի Հաճախորդներ

Խնդրում ենք նախապես ՀՀ տարածքում գործող որևէ բանկում բացել դրամային հաշիվ և դեպո հաշիվ արժեթղթերով գործարքներ կատարելու համար: Բանկերում հաշիվների բացման գործող սակագների վերաբերյալ տեղեկություն կարող եք ստանալ հետևյալ հղումով www.banks.am

Կարդալ...

Մատուցվող ծառայություններ

ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 Ներդրումային գործունեություն է համարվոմ հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունումը եւ հաղորդումը, ինչպես նաև Ընկերության կամ հաճախորդի անունից եւ հաճախորդի հաշվին արժեթղթերով գործարքների կատարումը:Ներդրումային ծառայությունները մատուցվում է հաճախորդի և ընկերության միջև կնքված պայմանագրի հիման վրա: Հաճախորդը կարող է լինել ռեզիդենտ կամ ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական և իրավաբանական անձ:

Հաճախորդի կողմից վճարումներ կատարելու պայմանների, եղանակների և ժամկետների մասին

Հաճախորդի կողմից վճարումներ կատարելու պայմանները, եղանակները և ժամկետները սահմանվում են Ընկերության և հաճախորդի միջև կնքված ծառայությունների մատուցման պայմանագրով, ինչպես նաև Ընկերության սակագներով և ներքին կարգերով:

Հաճախորդների հետ կապի իրականացման կարգի և ժամկետների մասին

Հաճախորդների հետ կապն իրականացվում է պայմանագրում նշված հասցեներով, ֆաքսի, էլեկտրոնային կապի միջոցով, ընդ որում էլեկտրոնային կապի միջոցով հանձնարարականների փոխանցումն իրականացվում է հաճախորդի հետ կնքված պայմանագրին կից կոդավորմանը համապատասխան:

Հաճախորդների հետ կնքված պայմանագրերի ժամկետների մասին

Ընկերության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման ժամկետը սահմանվում է պայմանագրով:

Կնքված պայմանագրերի դադարեցման դեպքում հաճախորդի միջոցների վերադարձման կարգի մասին

Ներդրումային ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը կարող է հաճախորդի կողմից միակողմանիորեն լուծվել` ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձին առնվազն 10 օր առաջ տեղեկացնելու պայմանով: Պայմանագիրը լուծելուց հետո` 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, Ընկերությունը պարտավոր է հաճախորդին կամ նրա ներկայացուցչին փոխանցել հաճախորդին պատկանող արժեթղթերն ու դրամական միջոցները: Այս իրավունքը չի կարող սահմանափակվել պայմանագրով:

Արժեթղթերի տեսակները և նրանց հետ կապված ռիսկերը

Հաճախորդներն իրենց միջոցները կարող են ներդնել ՀՀ պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում,ինչպես նաև հասարակ և արտոնյալ բաժնետոմսերում:

Պարտատոմս է  համարվում է այն արժեթուղթը, որը հավաստում են դրա տիրապետողի իրավունքը դրանում նախատեսված ժամկետում պարտատոմս թողարկած անձից ստանալ պարտատոմսի անվանական արժեքը կամ գույքային այլ համարժեք, ինչպես նաև ստանալ անվանական արժեքից տոկոս կամ այլ գույքային իրավունք:

Բաժնետոմս է  համարվում այն արժեթուղթը, որն հավաստում է դրա տիրոջը բաժնետիրական ընկերության շահույթից շահաբաժնի ձևով մաս ստանալու, ընկերության գործերի կառավարմանը մասնակցելու և լուծարումից հետո մնացած գույքից մաս ստանալու իրավունքը:

Հաճախորդն արժեթղթերում ներդրում կատարելիս կարող է առնչվել հետևյալ հնարավոր ռիսկերի հետ`

Տոկոսադրյույքի ռիսկ
Տոկոսադրույքի ռիսկը այն ներկա կամ ապագա հավանականությունն է, որ տոկոսադրույքի մակարդակի անբարենպաստ փոփոխությունը կարող է բացասական հետևանք ունենալ հաճախորդի շահույթի վրա:

Արտարժութային ռիսկ
Արտարժութային ռիսկը այն ներկա կամ ապագա հավանականությունն է, որ արտարժույթի փոխարժեքի տատանումները կարող են բացասական հետևանք ունենալ հաճախորդի շահույթի վրա:

Գործառնական ռիսկ
Գործառնական ռիսկը համարվում է ոչ համապատասխան կամ սխալ ներքին գործընթացների, մարդկային գործոնի, համակարգերի և արտաքին միջավայրի ազդեցության հետևանքով առաջացած ուղղակի կամ անուղղակի կորուստը:

Իրացվելիության ռիսկ
Այն հավանականություն, որ արժեթուղթը հնարավոր չլինի վաճառել ցանկացած պահին կամ վաճառել այնպիսի գնով, որը ոչ էականորեն կտարբերվի այդ արժեթղթերով կատարված վերջին գործարքների միջին շուկայական գներից:

Սնանկության ռիսկ
Արժեթուղթ թողարկողի անվճարունակություն հավանականություն է:

Ալյ ռիսկեր
Փողերի լվացման, մրցակցության, իրավական և այլն:

Հաճախորդների գործարքների իրականացման պատվերների և հանձնարարակաների ընդունման և կատարման մասին

Ներդրումային ծառայությունները մատուցվում են ընկերության և հաճախորդի միջև կնքված գրավոր պայմանագրի և հաճախորդի կողմից ներկայացված պատվերի (հայտի) հիման վրա: Պատվերը ներկայացվում է առձեռն կամ էլեկտրոնային կապի միջոցով:

Արտաբորսայական գործարքներն կատարվում են արժեթղթերի շուկան կարգավորող ՀՀ օրենսդրության և Ընկերության ու հաճախորդի միջև կնքված պայմանագրերի պայմանների համաձայն, իսկ Ֆոնդային բորսաներում` ֆոնդային բորսայի կողմից սահմանված կանոններին համապատասխան:

Յուրաքանչյուր հաճախորդի համար հաշվառումը և գործարքների կատարումը իրականացվում է առանձնացված հաշիվներով:

Գործարքների իրականացման վայրը`

Գործարքների իրականացման վայրը կարող է լինել ֆոնդային բորսան, այլ կարգավորվող շուկա կամ չկարգավորվող շուկա` կախված ներդրողի պատվերից:

Շահերի բախման քաղաքականության վերաբերյալ

Ընկերությունը, գիտակցելով շահերի բախման կանխարգելման կարևորությունը, իրականացնում է համալիր միջոցառումներ, որոնք ուղղված են ընկերության, նրա սեփականատերերի, ղեկավարների և աշխատակիցների շահերի պաշտպանությանը: Ընկերությունը շահերի բախումից խուսափելու նպատակով իր աշխատակիցների համար սահմանել է որոշակի կանոններ և նորմեր, որոնք սահմանված են Ընկերության շահերի բախման կանխարգելման և կարգավորման միջոցառումների կարգում, որը մշակված է ՀՀ օրենսդրությանը համաձայն:

Մատուցվող ծառայություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը

ֆիզիկական անձ լինելու դեպքում ներկայացվում է`

  • անձնագրի պատճենը (ներկայացնելով բնօրինակը համեմատելու համար),
  • անհրաժեշտության դեպքում` սոցիալական քարտը և այլ փաստաթղթեր ու տեղեկություններ: իրավաբանական անձ լինելու դեպքում ներկայացվում է
  • կանոնադրության, պետական ռեգիստրի վկայականի պատճենները (ներկայացնելով բնօրինակները, համեմատելու համար), իսկ անհրաժեշտության դեպքում այլ փաստաթղթեր ու տեղեկություններ,
  • իրավաբանական անձի լիազորված ներկայացուցիչների ստորագրության նմուշները (նոտարական վավերացմամբ),
  • իրավաբանական անձի անունից հանձնարարականները ներկայացնելու, ինչպես նաև հաշվետվությունները և քաղվածքները ստանալու իրավասություն ունեցող անձի լիազորությունը հաստատող փաստաթուղթը:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ներդրողի պատվերում նշված պայմաններով գործարքների կատարման դեպքում արժեթղթերում ներդրման հետ կապված ՌԻՍԿԸ ԿՐՈւՄ Է ՆԵՐԴՐՈՂԸ: Ընկերությունը ՉԻ ՓՈԽՀԱՏՈւՑԵԼՈւ ներդրողի վնասները, եթե դրանք չեն պատճառվել ընկերության կողմից անբարեխիղճ վարքագծի արդյունքում

«ԱԼՖԱ ՍԵՔՅՈՒՐԻԹԻԶ»
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ
ՍԱԿԱԳՆԵՐ
Ծառայության տեսակը Ծառայության դիմաց
գանձվող վճարը /ՀՀ դրամ/
Հաճախորդներիի հանձնարարությամբ արժեթղթերի առք ու վաճառք `
1. ՀՀ պետական պարտատոմսեր տվյալ գործարքի գումարի 0.04%; ոչ պակաս 500 ՀՀ դրամ;
2. Ներդրումային արժեթղթեր (պարտատոմս, բաժնետոմս) պայմանագրային
 Սույնով սահմանում է հաճախորդներին մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող սակագները և դրույքները: Սույն Սակագներով նախատեսված միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով:

Ընկերությունը Սակագները համարվում են Ընկերության կողմից կատարված հրապարակային օֆերտա: Ընկերությունը ցանկացած ժամանակ առանց նախնական հայտարարության իրավունք ունի փոփոխել Ընկերության Սակագները: Նման փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում Ընկերություն կողմից դրանք հանրության համար որևէ հասանելի եղանակով հայտարարելուց հետո:

Միջնորդավճարները չեն ներառում այլ կազմակերպությունների (առևտրային համակարգերի, բորսաների, դեպոզիտարիաների, պահառուների, ռեեստրավարների և այլն) կողմից սահմանված սակագները:

ԱԼՖԱՍԵՔՅՈՒՐԻԹԻԶ ՍՊԸ-ն իր պոտենցիալ հաճախորդներին առաջարկում է պետական գանձապետական պարտատոմսերի առքուվաճառք տվյալ օրվա դրությամբ Ընկերության կողմից սահմանված գնանշումներով, ինչպես նաև հակադարձ ռեպո գործարքների իրականացում շուկայում գործող ռեպո տոկոսադրույքներով:

Ընկերությունը Հաճախորդների սպասարկումն իրականացնում է յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժամը 9:30-ից մինչև 15:30:

Լրացուցիչ տեղեկություն կարող եք ստանալ հետևյալ հեռախոսահամարով` (37410)551077, կամ հետևյալ հասցեյով ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Չարենցի 4/46:

Բաժնետերեր և ներդրողներ

Ընկերությունը հրապարակային տեղաբաշխում չի իրականացնում և չունի փոքր մասնակցություն ունեցող մասնակիցներ:  Համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի 8/03 կանոնակարգի 25-րդ կետի չորրորդ ենթակետի, Ընկերությունը չի հրապարակում վերոհիշյալ կանոնակարգի 25-րդ կետում նշված Ընկերության…

Կարդալ ավելին
Կարգավորում

Հիմնական օրենքների, նորմատիվ իրավական այլ ակտերի ցանկը, որոնցով կարգավորում են Ընկերության կողմից ծառայությունների մատուցումը: Օրենքներ “Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգիրք” “Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին” ՀՀ օրենք “Արժեթղթերի շուկայի մասին” ՀՀ…

Կարդալ ավելին
Հաճախորդի իրավունքները

Հաճախորդի բողոք-պահանջների քննարկման գործընթացը կարգավորող կանոններ Ցանկացած անձ իրավունք ունի ստանալու “ԱԼՖԱՍԵՔՅՈՒՐԻԹԻԶ” ՍՊԸ-ի վերաբերյալ “Արժեթղթերի շուկայի մասին»” ՀՀ օրենքի 65-րդ հոդվածով սահմանված տեղեկությունները: Ժամկետը` դիմումը ստանալուն հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա…

Կարդալ ավելին
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ

Հաշտարար` Փիրուզ Սարգսյան Հասցե` ք. Երևան, Մ. Խորենացու փողոց 15, “Էլիտ Պլազա” բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ Հեռ.` (374 10) 58 23 22, 58 23 21 Ֆաքս` (374 10) 58 24…

Կարդալ ավելին
Ընկերության մասին

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ  Ընկերության առաքելությունն է լինել բարձորակ միջնորդ Հայաստանի ֆինանսական շուկայում` անընդհատ բարելավելով մատուցվող ծառայությունների որակը և ընդլայնելով դրանց շրջանակը: Դա հնարավորություն կտա Ընկերությանն իր ուրույն տեղը գրավել ՀՀ…

Կարդալ ավելին