Հեռախոս. 010 55 10 77
Էլեկտրոնային փոստ. alphasecurities@mail.ru
Մեր հասցենՄեր կոլեկտիվըԿապնվեք մեզ հետԹափուր աշխատատեղՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՀարգելի Հաճախորդներ

Մեր կոլեկտիվը

Լուսանկարներ արխիվից

Կարդալ...

ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱԼՖԱՍԵՔՅՈՒՐԻԹԻԶ ՍՊԸ-ն իր պոտենցիալ հաճախորդներին առաջարկում է պետական գանձապետական պարտատոմսերի առքուվաճառք տվյալ օրվա դրությամբ Ընկերության կողմից սահմանված գնանշումներով, ինչպես նաև հակադարձ ռեպո գործարքների իրականացում շուկայում գործող ռեպո տոկոսադրույքներով:

Կարդալ...

Հարգելի Հաճախորդներ

Խնդրում ենք նախապես ՀՀ տարածքում գործող որևէ բանկում բացել դրամային հաշիվ և դեպո հաշիվ արժեթղթերով գործարքներ կատարելու համար: Բանկերում հաշիվների բացման գործող սակագների վերաբերյալ տեղեկություն կարող եք ստանալ հետևյալ հղումով www.banks.am

Կարդալ...

Կարգավորում

Հիմնական օրենքների, նորմատիվ իրավական այլ ակտերի ցանկը, որոնցով կարգավորում են Ընկերության կողմից ծառայությունների մատուցումը:
Օրենքներ

 • “Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգիրք”
 • “Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին”
 • ՀՀ օրենք “Արժեթղթերի շուկայի մասին” ՀՀ օրենք
 • “Բաժնետիրական ընկերությունների մասին” ՀՀ օրենք
 • “Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին” ՀՀ օրենք
 • “Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին” ՀՀ օրենք
 • “Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին” ՀՀ օրենք
 • “Հաշվապահական հաշվառման մասին” (ընդունված 26.12.2002թ., ՀՕ-515-Ն) ՀՀ օրենք
 • “Շահութահարկի մասին” ՀՀ օրենք
 • “Եկամտահարկի մասին” ՀՀ օրենք
 Նորմատիվ իրավական այլ ակտեր
 • Կանոնակարգ 4/01
  Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, նրանց կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները”
 • Կանոնակարգ 4/02
  “Ներդրումային ընկերությունների հիմնական տնտեսական նորմատիվները, դրանց սահմանաչափերը, հաշվարկման կարգը, հաշվարկում մասնակցող տարրերի կազմը, սահմանված տնտեսական նորմատիվների խախտումների չափը”
 • Կանոնակարգ 4/03
  “Ներդրումայի ծառայություններ մատուցող անձանց` Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները”
 • Կանոնակարգ 4/04
  “Ազդագիր և հաշվետու թողարկողների հաշվետվություններ”
 • Կանոնակարգ 4/05
  “Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը”
 • Կանոնակարգ 4/06
  “Ներդրողներին որակավորված համարելու չափանիշները և անձանց` որպես որակավորված ներդրողներ գրանցման կարգը”
 • Կանոնակարգ 4/07
  “Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց գործունեության նկատմամբ պահանջներ”
 • Կանոնակարգ 4/08
  “Արժեթղթերի շուկայի վերահսկվող անձանց հեռակա վերահսկողություն իրականացնելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ ներկայացված հաշվետվությունները, տեղեկանքները, բացատրությունները և նման այլ փաստաթղթերը հասարակությանը մատչելի դարձնելու պահանջից բացառությունները”
 • Կանոնակարգ 10
  “Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնությունների լիցենզավորումը և կարգավորումը”:
  “Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, կենտրոնակակն դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցուներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը”
 • Կանոնակարգ 11
  “Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արտարժույթի առուվաճառքի սակարկությունների կազմակերպման լիցենզավորումը, կարգավորումը և վերահսկողությունը”:
 • Կանոնակարգ 12
  “Արտարժույթի դիլերային առք ու վաճառքի գործառնությունների լիցենզավորումը և կարգավորումը”:
 • Կանոնակարգ 33
  “Արժեթղթերի պահառության գործունեությունը կանոնակարգ 33-ի մասին” կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները” կանոնակարգ 5/01-ը հաստատելու մասին
 • Կանոնակարգ 8/03
  “Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, կենտրոնակակն դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցուներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը”
 • “Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին կանոնակարգ”
 Այս և այլ օրենքները, նորմատիվ իրավական ակտերըը կարող եք գտվել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի տային էջից՝
www.cba.am
Բաժնետերեր և ներդրողներ

Ընկերությունը հրապարակային տեղաբաշխում չի իրականացնում և չունի փոքր մասնակցություն ունեցող մասնակիցներ:  Համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի 8/03 կանոնակարգի 25-րդ կետի չորրորդ ենթակետի, Ընկերությունը չի հրապարակում վերոհիշյալ կանոնակարգի 25-րդ կետում նշված Ընկերության…

Կարդալ ավելին
Կարգավորում

Հիմնական օրենքների, նորմատիվ իրավական այլ ակտերի ցանկը, որոնցով կարգավորում են Ընկերության կողմից ծառայությունների մատուցումը: Օրենքներ “Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգիրք” “Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին” ՀՀ օրենք “Արժեթղթերի շուկայի մասին” ՀՀ…

Կարդալ ավելին
Հաճախորդի իրավունքները

Հաճախորդի բողոք-պահանջների քննարկման գործընթացը կարգավորող կանոններ Ցանկացած անձ իրավունք ունի ստանալու “ԱԼՖԱՍԵՔՅՈՒՐԻԹԻԶ” ՍՊԸ-ի վերաբերյալ “Արժեթղթերի շուկայի մասին»” ՀՀ օրենքի 65-րդ հոդվածով սահմանված տեղեկությունները: Ժամկետը` դիմումը ստանալուն հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա…

Կարդալ ավելին
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ

Հաշտարար` Փիրուզ Սարգսյան Հասցե` ք. Երևան, Մ. Խորենացու փողոց 15, “Էլիտ Պլազա” բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ Հեռ.` (374 10) 58 23 22, 58 23 21 Ֆաքս` (374 10) 58 24…

Կարդալ ավելին
Ընկերության մասին

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ  Ընկերության առաքելությունն է լինել բարձորակ միջնորդ Հայաստանի ֆինանսական շուկայում` անընդհատ բարելավելով մատուցվող ծառայությունների որակը և ընդլայնելով դրանց շրջանակը: Դա հնարավորություն կտա Ընկերությանն իր ուրույն տեղը գրավել ՀՀ…

Կարդալ ավելին